Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biblioteka@bibliotekaniegowa.pl

34 31 510 72

Czytanie otwiera umysł

Czytanie otwiera umysł

Biblioteka Publiczna Gminy Niegowa

RODO

Klauzula informacyjna dla użytkowników komputera/internetu w BPGN

Klauzula informacyjna dla użytkowników komputera/internetu w BPGN

 

 

Karta Użytkownika Komputera i/lub Internetu

w Bibliotece Publicznej Gminy Niegowa

 

Nazwisko i imię

 

Adres zamieszkania

 

Data

 

Użytkowanie (zaznaczyć X)

Komputer

 

Internet

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

PRZEDMIOT: PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

KATEGORIA OSÓB: UŻYTKOWNICY KOMPUTERA I/LUB INTERNETU

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  - (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuje, iż:

  1. Administratorem danych osobowych Użytkownika Komputera i/lub Internetu jest Biblioteka Publiczna Gminy Niegowa  (dalej: BPGN) reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 2, 42-320 Niegowa, tel. 34 315-10-72, adres e-mail: biblioteka@bibliotekaniegowa.pl
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: iod@bibliotekaniegowa.pl
  3. Dane osobowe Użytkownika Komputera i/lub Internetu przetwarzane są na podstawie obowiązku prawnego, do którego  wypełnienia jest zobowiązany Administrator t.j.:  art. 6 ust. 1 lit. a), c) i f)  RODO, Ustawy o bibliotekach, Ustawy o statystyce publicznej w celu świadczenia usług bibliotecznych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Komputera i/lub Internetu w BPGN oraz dochodzeniu ewentualnych roszczeń prawnych. 
  4. Dane osobowe Użytkownika Komputera i/lub Internetu są przetwarzane przez osoby upoważnione, zobowiązane do zachowania poufności (pracownicy BPGN). Zbierane i przetwarzane przez BPGN dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa.
  5. Podanie danych osobowych jest warunkiem skorzystania z Komputera i Internetu w BPGN. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości korzystania  z Komputera i/lub Internetu w BPGN. 

       6.   Prawa Użytkownika Komputera i/lub Internetu w zakresie sposobu przetwarzania danych osobowych:

    a) prawo do uzyskania dostępu do danych (art. 15);  b) prawo do sprostowania danych (art. 16);  c) prawo do usunięcia danych     (art. 17);  d) prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18);  e) prawo do przenoszenia danych (art. 20);  f) prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych (art. 21);  g) prawo do nie podlegania zautomatyzowanym decyzjom w tym profilowaniu (art. 22).

7. Dane osobowe Użytkownika Komputera i/lub Internetu będą przechowywane przez okres 10 lat. Po upływie 10 lat dane osobowe Użytkownika Komputera i/lub Internetu zostaną usunięte z bazy danych.

8. Dane osobowe Użytkownika Komputera i/lub Internetu nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

9. Dane osobowe Użytkownika Komputera i/lub Internetu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  w tym profilowaniu.

10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez BPGN Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Oświadczam, że zapoznałam/em się i otrzymałam/em Klauzulę Informacyjną przetwarzania danych osobowych w BPGN i zobowiązuję się do przestrzegania § 6 i § 8 Regulaminu Biblioteki Publicznej Gminy Niegowa.

Data i Podpis  ……………………………….…………………………………………

Najnowsze aktualności

Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Rys historyczny

W 1946 ro­ku Ra­da Mi­nistrów wy­da­ła de­kret o organizowaniu sie­ci bibliotek publicznych. W następstwie tego dekretu Gminna Rada Narodowa powołała w 1949 roku Bibliotekę Publiczną w Niegowie.

Stanowisko kierownika Biblioteki objął Jan Sztuka, placówka znalazła swą siedzibę w Szkole Podstawowej w Niegowie. Stan księgozbioru po 1949 roku wynosił 940 woluminów.

Logo serwisu.

Biblioteka Publiczna
Gminy Niegowa

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia