Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biblioteka@bibliotekaniegowa.pl

34 31 510 72

Czytać każdy może

Czytać każdy może

Biblioteka Publiczna Gminy Niegowa

O Bibliotece

Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Publicznej Gminy Niegowa

Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Publicznej Gminy Niegowa

 •  ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI
 1. Zbiory Biblioteki Publicznej Gminy Niegowa, zwanej dalej Biblioteką, są udostępniane bezpłatnie. Do korzystania z nich uprawnieni są użytkownicy, którzy dokonali uprzedniego zapisu do Biblioteki.
 2. Przy zapisie zgłaszający się powinien okazać dokument tożsamości ze zdjęciem, podać dane osobowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, zawód/zajęcie, data urodzenia, numer telefonu/adres e-mail).
 3. Zapoznać się z Regulaminem.
 4. Na karcie zapisu zobowiązać się podpisem do jego przestrzegania.
 5. Za niepełnoletniego Czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni. Podstawą zapisu jest dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem jednego z rodziców bądź opiekuna prawnego.
 6. Podpisując zobowiązanie Czytelnik potwierdza tym samym swoje miejsce zamieszkania.
 7. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o wszelkich zmianach danych osobowych uwzględnionych na karcie zapisu (nazwisko, adres zamieszkania, zajęcie).
 8. W czasie, gdy w  domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z usług Biblioteki.
 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Biblioteka przetwarza dane osobowe czytelników oraz osób korzystających z usług bibliotecznych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy Niegowa z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 2, 42-320 Niegowa, tel. 34 315 10 72,e-mail:  biblioteka@bibliotekaniegowa.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: iod@bibliotekaniegowa.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązku prawnego, do którego wypełnienia jest zobowiązany Administrator t.j.: art. 6 ust. 1 lit. a), c) i f) RODO, Ustawy o bibliotekach, Ustawy o statystyce publicznej oraz Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, w celu udostępniania i wypożyczania zbiorów, ochrony materiałów bibliotecznych, świadczenia usług bibliotecznych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki oraz dochodzeniu ewentualnych roszczeń prawnych.4.
 4. Dane osobowe są przetwarzane przez osoby upoważnione, zobowiązane do zachowania poufności (pracownicy Biblioteki). Zbierane i przetwarzane przez Bibliotekę dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności: operatorzy pocztowi, podmioty świadczące usługi kurierskie.
 5. Podanie danych osobowych jest warunkiem zapisania do Biblioteki. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości korzystania ze zbiorów biblioteki.
 6. Prawa czytelnika w zakresie sposobu przetwarzania danych osobowych:
 •  prawo do uzyskania dostępu do danych (na podstawie art. 15 RODO);
 • prawo do sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO);
 • prawo do usunięcia danych (na podstawie art. 17 RODO);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO);
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych (art. 21 RODO);
 • prawo do nie podlegania zautomatyzowanym decyzjom w tym profilowaniu (art. 22 RODO)

7.Dane osobowe Czytelnika będą przechowywane przez okres pozostawania użytkownikiem Biblioteki oraz okres archiwalny wynikający z przepisów prawa pod warunkiem uregulowania wszystkich zobowiązań wobec Biblioteki.

8. Dane osobowe Czytelników nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

9.Dane osobowe Czytelników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10.W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Bibliotekę Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 • WYPOŻYCZANIE ZBIORÓW NA ZEWNĄTRZ
 1. W wypożyczalni obowiązuje system wolnego dostępu do półek.
 2. Wypożyczać można jednorazowo 5 woluminów.

W szczególnych sytuacjach liczba wypożyczonych książek może być większa.

 • Książki z działu beletrystyki, książki naukowe i popularnonaukowe na okres 60 dni
 • Lektury szkolne na okres 30
 • Czasopisma na okres 2 tygodni
 1. Termin zwrotu wypożyczonych zbiorów można przesunąć, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych użytkowników.
 2. Prośba o prolongatę powinna być zgłoszona osobiście lub telefonicznie najpóźniej w dniu upływu terminu zwrotu książki
 3. Książkę można prolongować 2 razy.
 4. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w pkt 2, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 • UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW NA MIEJSCU

1.Z księgozbioru podręcznego oraz regionaliów korzysta się na miejscu i tylko za pośrednictwem bibliotekarza.

2.Czytelnik, korzystający z czytelni jest zapisywany w odpowiednim rejestrze odwiedzin.
3. Przed opuszczeniem czytelni użytkownik zwraca książki i czasopisma.
4. Istnieje możliwość wypożyczenia materiałów z księgozbioru podręcznego na okres 3 dni, na warunkach ustalonych  z bibliotekarzem.
5. Bibliotekarz udziela informacji dotyczących zbiorów, doboru literatury na interesujący użytkownika temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych  i innych materiałów znajdujących się  w bibliotece.

 • REZERWACJA ZBIORÓW
 1. Czytelnik może dokonać rezerwacji zbiorów aktualnie wypożyczonych przez innych użytkowników ( maksymalnie 5 woluminów).
 2. Rezerwacji można dokonać osobiście lub telefonicznie.
 3. Zarezerwowane zbiory Czytelnik powinien odebrać najpóźniej w ciągu 7 dni od momentu zrealizowania rezerwacji. Po tym czasie zostaną one udostępnione kolejnemu oczekującemu.
 • USŁUGI REPROGRAFICZNE
 1. Biblioteka świadczy odpłatnie  usługi reprodukowania materiałów bibliotecznych poprzez ich kserowanie, skanowanie i wykonywanie wydruków czarno – białych i kolorowych, zgodnie z Cennikiem usług i opłat (załącznik).
  2. Bibliotekarz może odmówić wykonania kserokopii, jeżeli zachodzi obawa o zniszczenie pozycji lub uszkodzenie kserokopiarki.
  3. Przy wykonywaniu kserokopii na terenie biblioteki  mają zastosowanie  przepisy prawa autorskiego. Kopiowane mogą być fragmenty opublikowanych materiałów, wyłącznie  na użytek prywatny.
 • WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE
 1. Użytkownik Biblioteki może za pośrednictwem Biblioteki wypożyczyć potrzebne książki ze zbiorów innych bibliotek w Polsce.
 2. Sprowadzone książki udostępnia się wyłącznie  na miejscu. Koszty przysyłki  i wysyłki ponosi czytelnik.
 • KORZYSTANIE Z KOMPUTERÓW I INTERNETU
 1. Korzystanie z komputerów i  internetu dozwolone jest wyłącznie  w celach informacyjnych oraz  edukacyjnych.
 2. Osoba korzystająca z komputera ( nie będąca zarejestrowanym czytelnikiem w bibliotece) jest zobowiązana wypełnić kartę użytkownika oraz podpisem zobowiązać się do przestrzegania regulaminu.
 3. Stanowisko komputerowe z dostępem do internetu udostępnia się użytkownikowi na czas  nieprzekraczający 1 godziny.  Czas ten może być wydłużony  w przypadku braku użytkowników zainteresowanych korzystaniem z komputerów.
 4. Wynik swojej pracy użytkownicy  mogą   zapisać na własnym nośniku danych lub wydrukować zgodnie z Cennikiem usług i opłat.
 5. Użytkownicy  ponoszą  pełną odpowiedzialność za  szkody wynikające  z niewłaściwego posługiwania się sprzętem komputerowym i za nadużycia  popełnione za pośrednictwem internetu.
 6. Bibliotekarze  mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkowników w trakcie ich pracy  przy komputerze. Bibliotekarz może odmówić użytkownikowi dostępu do komputera jeśli uzna, że  wykonuje on czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one określone w Regulaminie.
 7. Użytkownikowi internetu zabrania się:

– przesyłania, udostępniania i korzystania z danych naruszających prawo oraz powszechnie uznanych za obsceniczne lub obraźliwe,

– wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców.

 1. Niedozwolone jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji komputera oraz jego oprogramowaniu. Po zakończeniu pracy z komputerem użytkownik zobowiązany jest usunąć zapisane przez siebie dane.
 • PRZETRZYMYWANIE ZBIORÓW
 1. Czytelnik jest zobowiązany do zwrotu wypożyczonych zbiorów w terminie.
 2. Za przetrzymywanie zbiorów ponad ustalony termin Biblioteka może pobierać opłatę w kwocie 1 zł od woluminu, za każdy rozpoczynający się miesiąc, po terminie zwrotu.
 3. Biblioteka może upominać Czytelników w formie telefonicznej, elektronicznej (e-mail) i tradycyjnej (papierowej).
 4. Czytelnik, do którego wysyłane są upomnienia w sprawie zwrotu zbiorów, pokrywa ich koszty zgodnie z Cennikiem usług i opłat.
 5. Jeśli Czytelnik mimo upomnień odmawia zwrotu wypożyczonego zbioru lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka ma prawo dochodzić swych roszczeń na drodze prawnej.
 •  POSZANOWANIE ZBIORÓW
 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów, powinien też zwrócić uwagę na ich stan przed wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Zbiory zagubione, zniszczone lub uszkodzone Czytelnik lub opiekun prawny czytelnika niepełnoletniego powinien odkupić lub za nie zapłacić. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz w zależności od aktualnej wartości danej pozycji.
 3. Na sumy wpłacane tytułem odszkodowania Czytelnik otrzymuje pokwitowanie.
 4. W przypadku zniszczenia lub zagubienia wypożyczonego zbioru Czytelnik, za zgodą Bibliotekarza może dostarczyć inny rodzaj zbiorów przydatnych Bibliotece, jednak nie mniejszej wartości.
 •  PRZEPISY KOŃCOWE 
 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach, na stałe pozbawiony korzystania z wypożyczalni i czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.
 2. Wszelkie skargi i wnioski należy kierować do Dyrektora Biblioteki w godzinach otwarcia placówki.
 3. Integralną część  Regulaminu stanowi Cennik usług i opłat.
 4. Regulamin  niniejszy  obowiązuje od dnia 25.03.2021r

 

Załącznik nr 1
do Regulaminu
korzystania ze zbiorów i usług

w Bibliotece Publicznej Gminy Niegowa

CENNIK USŁUG I OPŁAT

 1. Usługi reprograficzne

Ksero/Wydruk 

 • format A4 ( tekst )  czarno – biały – 0,30 zł
 • format A4 ( grafika ) czarno – biała – 0,70 zł
 • format A4 ( tekst ) kolor - 0,40 zł
 • format A4 ( grafika ) - 2,00 zł
 1. Wysłanie upomnienia drogą pocztową – koszt wysyłki według aktualnych cen operatora pocztowego 
 2. Niezwrócenie w terminie materiałów bibliotecznych – 1,00 zł za każdy następny miesiąc po przewidzianym terminie zwrotu (od jednej wypożyczonej pozycji).
 3. Uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie wypożyczonej pozycji – należność szacunkowa wg wartości szkody nie mniej niż wysokość jej aktualnej wartości rynkowej.
 4. Kaucja za wypożyczone materiały biblioteczne, szczególnie cenne dla Biblioteki – wg aktualnej wartości rynkowej.

 

Materiały mogą być kopiowane wyłącznie w zgodzie z obowiązującym prawem,  w szczególności z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019 r., poz. 1231).

Regulamin obowiązuje od  dnia 25.03.2021r.

Zmiana cennnika usług i opłat 24.09.2021r.

Najnowsze aktualności

Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Rys historyczny

W 1946 ro­ku Ra­da Mi­nistrów wy­da­ła de­kret o organizowaniu sie­ci bibliotek publicznych. W następstwie tego dekretu Gminna Rada Narodowa powołała w 1949 roku Bibliotekę Publiczną w Niegowie.

Stanowisko kierownika Biblioteki objął Jan Sztuka, placówka znalazła swą siedzibę w Szkole Podstawowej w Niegowie. Stan księgozbioru po 1949 roku wynosił 940 woluminów.

Logo serwisu.

Biblioteka Publiczna
Gminy Niegowa

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia