Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biblioteka@bibliotekaniegowa.pl

34 31 510 72

Odkryj nową rzeczywistość

Odkryj nową rzeczywistość

Biblioteka Publiczna Gminy Niegowa

O Bibliotece

Statut Biblioteki Publicznej Gminy Niegowa

Statut Biblioteki Publicznej Gminy Niegowa

I. postanowienia ogólne

Podstawą prawną funkcjonowania Biblioteki Publicznej Gminy Niegowa zwanej dalej Biblioteką, jest:

1) ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. Nr 13, poz.74 z 1996 roku, z późniejszymi zmianami),

2) Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U. Nr 85 poz. 539, z 1997 roku, z późniejszymi zmianami),

3) ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (jednolity tekst Dz.U. Nr 13, poz 123 z 2001),

4) Niniejszy statut.

§ 2. Nazwa biblioteki: „ Biblioteka Publiczna Gminy Niegowa”.

§ 3.1 Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Rada Gminy Niegowa.

1. Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.

§ 4.1 Siedzibą Biblioteki jest Niegowa.

2. Biblioteka wraz z filią, o której mowa w Rozdziale III § 12, tworzy sieć biblioteczną na terenie Gminy Niegowa.

§ 5. Biblioteka używa pieczęci podłużnej o następującej treści: Biblioteka Publiczna Gminy Niegowa, ul. Wojska Polskiego Nr. 2, 42-320 Niegowa.

§ 6. Rada Gminy Niegowa zapewnia środki finansowe niezbędne do prowadzenia działalności Biblioteki, w tym do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona.

II. Cel działania Biblioteki

§ 7. Biblioteka jest ośrodkiem informacji biblioteczno – bibliograficznej i oświatowej. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianiu wiedzy i nauki oraz promocji kultury i oświaty.

§ 8. Celem działania Biblioteki jest:

1. gromadzenie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych oraz dokumentów życia społecznego.

2. opracowywanie materiałów bibliotecznych oraz dokumentów życia społecznego.

3. udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń miedzybibliotecznych.

4. promocja książki i działalność edukacyjna.

§ 9. Biblioteka może podejmować inne niż wymienione w § 8 zadania w celu zaspakajania potrzeb kulturalnych i oświatowych mieszkańców gminy.

III. Organizacja Biblioteki

§ 10. 1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Wójt Gminy Niegowa w trybie przewidzianym odrębnymi przepisami.

2. Dyrektor kieruje całokształtem działalności Biblioteki, czuwa na jej mieniem i jest za nie odpowiedzialny.

3. Do zakresu czynności Dyrektora należy w szczególności:

1) reprezentowanie biblioteki na zewnątrz;

2) odpowiedzialność za działalność programową i realizację zadań;

3) dobór i właściwe wykorzystanie kadr bibliotecznych i pozostałych;

4) przedstawienie organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych;

5) racjonalne gospodarowanie mieniem Biblioteki;

6) stworzenie warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników;

7) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń wewnętrznych;

§ 11. W skład struktury organizacyjnej Biblioteki wchodzi Filia Biblioteki w Sokolnikach.

§ 12. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny, nadany przez Dyrektora Biblioteki, po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Niegowa.

§ 13. Prawo do zmiany sieci bibliotecznej, o której mowa w § 4 pkt. 2. posiada Rada Gminy Niegowa.

§ 14. 1. Nadzór w zakresie organizacji i funkcjonowania Biblioteki sprawuje w imieniu organizatora Wójt Gminy Niegowa.

2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Biblioteka Śląska w Katowicach.

§ 15. Biblioteka może zawierać za zgodą Wójta Gminy Niegowa porozumienia i innymi bibliotekami i instytucjami w sprawie wspólnego prowadzenia obsługi bibliotecznej określonych obszarów i środowisk.

IV. Gospodarka finansowa

§ 16. 1.  Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. Z 1997 r. Nr 110, poz. 721 z późn. zm.), w szczególności w oparciu o Rozdział 3 ww. ustawy.

2. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach otrzymanej dotacji i posiadanych środków finansowych, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania.

§ 17. 1. Podstawę gospodarki finansowej Biblioteki stanowi plan finansowy instytucji kultury zatwierdzony przez Dyrektora Biblioteki z zachowaniem wysokości rocznej dotacji organizatora.

2. Przychodami Biblioteki są:

1) wpływy z działalności statutowej;

2) dotacje z budżetu organizatora;

3) dotacje z budżetu państwa, samorządów województwa i powiatu;

4) wpływy z działalności gospodarczej;

5) przychody z innych źródeł, w tym: darowizny i zapisy środków przekazywanych przez sponsorów, fundacje fundusze, itp.

3. Biblioteka pokrywa koszty działalności bieżącej i zobowiązania z uzyskanych przychodów.

§ 18.1. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

1. usług poligraficznych i kserograficznych;

2. Przychód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych.

§ 19. Do składania w imieniu Biblioteki oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych oraz majątkowych wymogiem jest współdziałanie 2 osób – Dyrektora i Głównego Księgowego.

V. Postanowienia końcowe

§ 20.1. Przekształcenie, podział i likwidacja Biblioteki może być dokonana przez Radę Gminy Niegowa na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach ( Dz. U. 85, poz. 539 z późn. zm. ) oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. Z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.).

§ 21. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

§ 22. Traci moc statut dotychczasowy.

Najnowsze aktualności

Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Rys historyczny

W 1946 ro­ku Ra­da Mi­nistrów wy­da­ła de­kret o organizowaniu sie­ci bibliotek publicznych. W następstwie tego dekretu Gminna Rada Narodowa powołała w 1949 roku Bibliotekę Publiczną w Niegowie.

Stanowisko kierownika Biblioteki objął Jan Sztuka, placówka znalazła swą siedzibę w Szkole Podstawowej w Niegowie. Stan księgozbioru po 1949 roku wynosił 940 woluminów.

Logo serwisu.

Biblioteka Publiczna
Gminy Niegowa

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia