Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biblioteka@bibliotekaniegowa.pl

34 31 510 72

Odkryj nową rzeczywistość

Odkryj nową rzeczywistość

Biblioteka Publiczna Gminy Niegowa

“Książka na telefon”

“Książka na telefon”

REGULAMIN USŁUGI BIBLIOTECZNEJ

 „KSIĄŻKA NA TELEFON”

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

GMINY NIEGOWA

 • PRAWO KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW
 1. Z usługi „Książka na telefon” mogą korzystać mieszkańcy Gminy Niegowa – osoby starsze i niepełnosprawne, które nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do biblioteki z uwagi na  wiek, stopień niepełnosprawności fizycznej lub długotrwałej choroby.
 1. Usługa dostawy książek do domu Czytelnika i ich odbioru jest bezpłatna.
 2. Książki można zamawiać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Biblioteki Publicznej Gminy Niegowa tel. 34 315 10 72.
 3. Zamówione książki będą dostarczane przez pracowników Biblioteki, posiadających identyfikatory z imieniem i nazwiskiem oraz pieczątką Biblioteki, w miarę możliwości technicznych, organizacyjnych i personalnych.
 4. Pracownik dostarczający zamówienie i odbierający zwroty zobowiązany jest do telefonicznego uprzedzenia o swojej wizycie.
 5. Przy zapisie Czytelnik powinien okazać aktualny dowód tożsamości, wypełnić kartę zapisu, podać dane osobowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, zawód/zajęcie, data urodzenia, numer telefonu/adres e-mail),
 6. Zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Publicznej Gminy Niegowa.
 7. Na karcie zapisu zobowiązać się podpisem do jego przestrzegania.
 8. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o wszelkich zmianach danych osobowych uwzględnionych na karcie zapisu (nazwisko, adres zamieszkania, zajęcie).
 9. W czasie, gdy w  domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z usługi „Książka na telefon”
 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Biblioteka przetwarza dane osobowe czytelników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy  Niegowa z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 2, 42-320 Niegowa, tel. 34 315 10 72, email:  biblioteka@bibliotekaniegowa.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: iod@bibliotekaniegowa.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązku prawnego, do którego wypełnienia jest zobowiązany Administrator t.j.: art. 6 ust. 1 lit. a), c) i f) RODO, Ustawy o bibliotekach, Ustawy o statystyce publicznej oraz Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, w celu udostępniania  i wypożyczania zbiorów, ochrony materiałów bibliotecznych, świadczenia usług bibliotecznych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki oraz dochodzeniu ewentualnych roszczeń prawnych.
 4. Dane osobowe są przetwarzane przez osoby upoważnione, zobowiązane do zachowania poufności (pracownicy Biblioteki). Zbierane i przetwarzane przez Bibliotekę dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności: operatorzy pocztowi, podmioty świadczące usługi kurierskie.
 5. Podanie danych osobowych jest warunkiem zapisania do Biblioteki. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości korzystania ze zbiorów biblioteki.
 6. Prawa czytelnika w zakresie sposobu przetwarzania danych osobowych:
 • prawo do uzyskania dostępu do danych (na podstawie art. 15 RODO);
 • prawo do sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO);
 • prawo do usunięcia danych (na podstawie art. 17 RODO);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO);
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych (art. 21 RODO);
 • prawo do nie podlegania zautomatyzowanym decyzjom w tym profilowaniu (art. 22 RODO).

7.Dane osobowe Czytelnika będą przechowywane przez okres pozostawania użytkownikiem Biblioteki oraz okres archiwalny wynikający z przepisów prawa pod warunkiem uregulowania wszystkich zobowiązań wobec Biblioteki.

8.Dane osobowe Czytelników nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

9.Dane osobowe Czytelników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10.W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Bibliotekę Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 •  WYPOŻYCZANIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

1. Wypożyczać można jednorazowo 5 woluminów.

2. W szczególnych sytuacjach liczba wypożyczonych książek może być większa.

3.Książki wypożycza się na okres 60 dni ( literatura popularnonaukowa, beletrystyka, czasopisma ).

4. Termin zwrotu wypożyczonych zbiorów można przesunąć, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych użytkowników.

5. Usługa nie obejmuje książek z księgozbioru podręcznego i literatury regionalnej.

 • POSZANOWANIE ZBIORÓW
 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów, powinien też zwrócić uwagę na ich stan przed wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Zbiory zagubione, zniszczone lub uszkodzone Czytelnik powinien odkupić lub za nie zapłacić. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz w zależności od aktualnej wartości danej pozycji.
 3. Na sumy wpłacane tytułem odszkodowania Czytelnik otrzymuje pokwitowanie.
 4. W przypadku zniszczenia lub zagubienia wypożyczonego zbioru Czytelnik, za zgodą Bibliotekarza może dostarczyć inny rodzaj zbiorów przydatnych Bibliotece, jednak nie mniejszej wartości.
 •  PRZEPISY KOŃCOWE
 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach, na stałe pozbawiony z korzystania z usługi „Książka na telefon”. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.
 2. Wszelkie skargi i wnioski należy kierować do Dyrektora Biblioteki w godzinach otwarcia placówki.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Publicznej Gminy Niegowa.
 4. Regulamin  niniejszy  obowiązuje od dnia 10.05.2021r.

Najnowsze aktualności

Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Rys historyczny

W 1946 ro­ku Ra­da Mi­nistrów wy­da­ła de­kret o organizowaniu sie­ci bibliotek publicznych. W następstwie tego dekretu Gminna Rada Narodowa powołała w 1949 roku Bibliotekę Publiczną w Niegowie.

Stanowisko kierownika Biblioteki objął Jan Sztuka, placówka znalazła swą siedzibę w Szkole Podstawowej w Niegowie. Stan księgozbioru po 1949 roku wynosił 940 woluminów.

Logo serwisu.

Biblioteka Publiczna
Gminy Niegowa

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:
Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia