Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biblioteka@bibliotekaniegowa.pl

34 31 510 72

Czytać każdy może

Czytać każdy może

Biblioteka Publiczna Gminy Niegowa

O Bibliotece

Regulamin imprez

Regulamin imprez (konkursów, wydarzeń kulturalnych) organizowanych przez Bibliotekę Publiczną  Gminy Niegowa

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych przez Bibliotekę Publiczną Gminy Niegowa (dalej jako „Organizator”) i jej filię.
 2. Przez imprezę rozumie się konkursy, zajęcia, warsztaty, szkolenia, kursy oraz wszelkie spotkania organizowane i/lub współorganizowane przez Organizatora (dalej jako „Impreza”).
 3. Udział dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż. w wybranych imprezach możliwy jest za pisemną zgodą opiekuna prawnego.
 4. Udział w imprezie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora www.bibliotekaniegowa.pl

II. Zasady uczestnictwa

 1. Zasady uczestnictwa określane są każdorazowo w informacji o imprezie.
 2. Jeżeli liczba uczestników imprezy jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia innych kryteriów kwalifikujących do udziału w Imprezie.

III. Zmiany organizacyjne imprezy

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian organizacyjnych w imprezie, w tym jej odwołania, bez podania przyczyny.
 2. Informacja dotycząca zmian organizacyjnych umieszczona zostanie na stronach internetowych Organizatora lub/i przesyłana w sposób określony w informacji o imprezie.

IV. Ochrona wizerunku

 1. Organizator zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i informacyjno-promocyjnych.
 2. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w związku ze swoim udziałem w imprezie, a także na jego upublicznienie i rozpowszechnianie, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych w serwisach internetowych (strona internetowa, portale społecznościowe) prowadzonych przez Organizatora. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.

V. Ochrona danych osobowych

 1. W przypadku imprezy, w której podanie danych osobowych, w tym wizerunku osoby, jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w niej – dane osobowe przetwarzane w związku z jej realizacją podlegają ochronie na podstawie i zgodnie z przepisami prawa.
 2. Administratorem danych osobowych oraz wizerunku jest Biblioteka Publiczna Gminy Niegowa reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 2, 42-320 Niegowa, tel. 34 315-10-72, adres e-mail: bibliotekaniegowa@op.pl
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: bibliotekaniegowa@op.pl
 4. Organizator przetwarza podane przez uczestnika dane osobowe w formularzu zapisu na imprezę w celach: informacyjno-promocyjnych, statystycznych, w zakresie związanym z organizacją, przeprowadzeniem i rozliczeniem imprezy oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem,
 5. Dane osobowe oraz wizerunek będą przetwarzane (rozpowszechniane i archiwizowane) przez okres w jakim będą one niezbędne do realizacji tego celu zgodnie z obowiązującymi przepisami lub do czasu wycofania udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a).
 6. Prawa uczestnika wydarzeń organizowanych przez BPGN w zakresie sposobu przetwarzania danych osobowych: prawo do uzyskania dostępu do danych (na podstawie art. 15 RODO); prawo do sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO); prawo do usunięcia danych (na podstawie art. 17 RODO); prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO); prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO); prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych (art. 21 RODO); prawo do nie podlegania zautomatyzowanym decyzjom w tym profilowaniu (art. 22 RODO).
 7. Dane osobowe oraz wizerunek nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
 8. Dane osobowe oraz wizerunek nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez BPGN Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. Odpowiedzialność i bezpieczeństwo

 1. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi w trakcie imprezy, ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych, nauczyciele, wychowawcy przedszkolni, lub inni opiekunowie grupy.
 2. Organizator zastrzega, że osoby chcące fotografować/filmować wydarzenie winny uzyskać zgody osób fotografowanych/filmowanych we własnym zakresie.
  6. Uczestnicy Imprezy są zobowiązani do szanowania mienia innych uczestników Imprezy, sprzętu artystów, wszelkich innych urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność Organizatora jak również do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu.
  7. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.

VII. Okres obowiązywania Regulaminu

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 14.06.2021 r. do odwołania.
 2. Zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie internetowej Organizatora.

Załącznik nr 1

Regulamin szczególnych warunków uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Bibliotekę Publiczną Gminy Niegowa związany

z przeciwdziałaniem COVID-19

W związku z koniecznością zabezpieczenia uczestników imprez i wydarzeń kulturalnych przed możliwością zakażenia się wirusem SARS-COV-2 oraz wprowadzonymi procedurami bezpieczeństwa związanymi z reżimem sanitarnym,  Biblioteka Publiczna Gminy Niegowa (Organizator) wprowadza niniejszy regulamin, który obowiązuje podczas wszystkich wydarzeń.
Regulamin sporządzono zgodnie z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych w trakcie epidemii wirusa SARS-COV-2 w Polsce, opracowanymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
1. Udział w wydarzeniach kulturalnych jest możliwy pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia. W przypadku dzieci i młodzieży do 18 r. ż. wypełnia je rodzic lub opiekun prawny. W wydarzeniu nie może uczestniczyć osoba, która według swojej wiedzy:
– jest osobą zakażoną lub podejrzewa u siebie zakażenie,
– przebywa na kwarantannie,
– jest pod nadzorem epidemiologicznym.
2. Wzór oświadczenia dostępny będzie w dniu wydarzenia. Przed jego rozpoczęciem, należy oświadczenie wypełnić, podpisać i oddać pracownikowi biblioteki. Organizator zapewni druki oświadczeń oraz możliwość ich wypełnienia przed wejściem na teren wydarzenia. Osoby, które nie wypełnią oświadczenia, nie mogą w nim uczestniczyć.
3. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest przekazanie danych osobowych uczestnika (imię, nazwisko, adres, nr telefonu) pod kątem ewentualnej konieczności ich udostępnienia służbom sanitarnym. Dane osobowe będą przechowywane przez Organizatora przez okres 14 dni od wydarzenia.
4. Pracownicy Organizatora zastrzegają sobie możliwość odmówienia wstępu na teren wydarzenia osobom, u których widoczne są symptomy wskazujące na możliwość zakażenia (kaszel, trudności w oddychaniu, złe samopoczucie, podwyższona temperatura).
5. Na terenie wydarzenia obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie dystansu społecznego  min. 1,5 metra.
6. Uczestnik wydarzeń ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej (maseczka ochraniająca usta i nos) i ich stosowania przez cały czas przebywania na terenie wydarzenia. Brak stosowania się do tych reżimów spowoduje, że uczestnik zostanie poproszony o zastosowanie się do powyższych obowiązków, a w przypadku dalszego uchylenia zostanie poproszony o opuszczenie terenu wydarzenia
7. Przed wejściem na teren wydarzenia konieczna jest dezynfekcja rąk, płyn do dezynfekcji dostępny jest na terenie wydarzenia.
8. Zaleca się zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego przy korzystaniu z toalet.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w wydarzeniach kulturalnych oraz prawo zmiany terminu wydarzenia kulturalnego.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia kulturalnego.

 

WZÓR OŚWIADCZENIA

Oświadczam, że ani ja, ani pozostające pod moją opieką prawną dziecko nie jest zakażone oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

Imię i nazwisko uczestnika:

……………………………………………………………………………………………………

numer telefonu  opiekuna ………………………………………………..………………………

Wyrażam zgodę na przekazanie Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym danych osobowych w przypadku stwierdzenia zakażenia SARS-COV-2 wśród uczestników wydarzenia.

Niegowa, dnia………………………………                     Podpis……………………………………….

 

Najnowsze aktualności

Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Rys historyczny

W 1946 ro­ku Ra­da Mi­nistrów wy­da­ła de­kret o organizowaniu sie­ci bibliotek publicznych. W następstwie tego dekretu Gminna Rada Narodowa powołała w 1949 roku Bibliotekę Publiczną w Niegowie.

Stanowisko kierownika Biblioteki objął Jan Sztuka, placówka znalazła swą siedzibę w Szkole Podstawowej w Niegowie. Stan księgozbioru po 1949 roku wynosił 940 woluminów.

Logo serwisu.

Biblioteka Publiczna
Gminy Niegowa

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia