Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biblioteka@bibliotekaniegowa.pl

34 31 510 72

Czytać każdy może

Czytać każdy może

Biblioteka Publiczna Gminy Niegowa

RODO

Klauzula informacyjna dla uczestników wydarzeń

Klauzula informacyjna dla uczestników wydarzeń

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

PRZEDMIOT: PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WIZERUNKU

KATEGORIA OSÓB:  UCZESTNICY WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ GMINY NIEGOWA

 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (ogólne rozporządzenie o  ochronie  danych, dalej: RODO) informuje, iż:

  1. Administratorem danych osobowych oraz wizerunku  jest Biblioteka Publiczna Gminy Niegowa (dalej: BPGN) reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 2, 42-320 Niegowa, tel. 34 315-10-72, adres e-mail: bibliotekaniegowa@op.pl ; biblioteka@bibliotekaniegowa.pl
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: iod@bibliotekaniegowa.pl
  3. Przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dokumentowania, rozpowszechniania oraz archiwizowania informacji o działalności BPGN. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe oraz wizerunek będą przetwarzane przez BPGN, w tym upublicznione na stronie internetowej BPGN www.bibliotekaniegowa.pl,  na portalu Facebook BPGN lub na kanale You Tube.
  4. Dane osobowe oraz wizerunek będą przetwarzane (rozpowszechniane i archiwizowane) przez okres w jakim będą one niezbędne do realizacji tego celu zgodnie z obowiązującymi przepisami lub do czasu wycofania udzielonej zgody. 
  5. Prawa uczestnika wydarzeń organizowanych przez BPGN w zakresie sposobu przetwarzania danych osobowych: prawo do uzyskania dostępu do danych (art. 15); prawo do sprostowania danych ( art. 16); prawo do usunięcia danych (art. 17);  prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18); prawo do przenoszenia danych (art. 20); prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych (art. 21); prawo do nie podlegania zautomatyzowanym decyzjom w tym profilowaniu (art. 22).
  1. Dane osobowe oraz wizerunek nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
  2. Dane osobowe oraz wizerunek nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  3. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez BPGN Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią Klauzuli informacyjnej przetwarzania danych osobowych Biblioteki Publicznej Gminy Niegowa  i potwierdzam jej otrzymanie.

 

……………………………………………………………………

Data i czytelny podpis Uczestnika wydarzeń

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WIZERUNKU

 

Oświadczam, że świadomie i dobrowolnie wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko) oraz wizerunku (fotografia cyfrowa) w celach informacyjnych i promocyjnych, w związku z zorganizowanymi przez BPGN wydarzeniami poprzez zamieszczenie na:

 

………………………………………………

Data i czytelny podpis Uczestnika wydarzeń

*niepotrzebne skreślić

Na podstawie 7 ust. 3 RODO zgoda jest odwoływalna i uprawnienie to przysługuje osobie, której dane dotyczą, w każdym czasie. Osoba ta ma wiec prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Przepis nakłada na administratora obowiązek poinformowania osoby o tym prawie, zanim wyrazi zgodę.

 

 

 

Najnowsze aktualności

Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Rys historyczny

W 1946 ro­ku Ra­da Mi­nistrów wy­da­ła de­kret o organizowaniu sie­ci bibliotek publicznych. W następstwie tego dekretu Gminna Rada Narodowa powołała w 1949 roku Bibliotekę Publiczną w Niegowie.

Stanowisko kierownika Biblioteki objął Jan Sztuka, placówka znalazła swą siedzibę w Szkole Podstawowej w Niegowie. Stan księgozbioru po 1949 roku wynosił 940 woluminów.

Logo serwisu.

Biblioteka Publiczna
Gminy Niegowa

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia