Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biblioteka@bibliotekaniegowa.pl

34 31 510 72

Odkryj nową rzeczywistość

Odkryj nową rzeczywistość

Biblioteka Publiczna Gminy Niegowa

RODO

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z poczty elektronicznej

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z poczty elektronicznej

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuje, iż:
1. Administratorem danych osobowych osób korzystających z poczty elektronicznej jest Biblioteka Publiczna Gminy Niegowa (dalej: BPGN) reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 2, 42-320 Niegowa, tel. 34 315-10-72, adres e-mail: biblioteka@bibliotekaniegowa.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: iod@bibliotekaniegowa.pl
3. Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem.
4. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, w zależności od przedmiotu korespondencji, może stanowić art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) lub f) RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia z Państwem korespondencji, która wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres, który będzie indywidualny w zależności od rodzaju sprawy, której Państwa dane osobowe będą dotyczyć. W zakresie ewentualnej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania. Okres przechowywania wynikał będzie z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, instrukcji kancelaryjnej dla BPGN, może także wynikać ze szczególnych przepisów mających zastosowanie do załatwienia Państwa sprawy.
6. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być: podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych, podmioty uprawione do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
7. Prawa w zakresie sposobu przetwarzania danych osobowych: prawo do uzyskania dostępu do danych (art. 15); prawo do sprostowania danych ( art. 16); prawo do usunięcia danych (art. 17); prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18); prawo do przenoszenia danych (art. 20); prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych (art. 21); prawo do nie podlegania zautomatyzowanym decyzjom w tym profilowaniu (art. 22).
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym do profilowaniu.
10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Najnowsze aktualności

Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Rys historyczny

W 1946 ro­ku Ra­da Mi­nistrów wy­da­ła de­kret o organizowaniu sie­ci bibliotek publicznych. W następstwie tego dekretu Gminna Rada Narodowa powołała w 1949 roku Bibliotekę Publiczną w Niegowie.

Stanowisko kierownika Biblioteki objął Jan Sztuka, placówka znalazła swą siedzibę w Szkole Podstawowej w Niegowie. Stan księgozbioru po 1949 roku wynosił 940 woluminów.

Logo serwisu.

Biblioteka Publiczna
Gminy Niegowa

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia