Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biblioteka@bibliotekaniegowa.pl

34 31 510 72

Odkryj nową rzeczywistość

Odkryj nową rzeczywistość

Biblioteka Publiczna Gminy Niegowa

RODO

Klauzula informacyjna dla Kontrahentów

Klauzula informacyjna dla Kontrahentów

                                                                                                                                                            

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

PRZEDMIOT: PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH                             

KATEGORIA OSÓB : KONTRAHENCI

 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuje, iż:

  1. Administratorem danych osobowych  jest Biblioteka Publiczna Gminy Niegowa (dalej: BPGN) reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 2, 42-320 Niegowa, tel. 34 315-10-72, e-mail:  biblioteka@bibliotekaniegowa.pl
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: iod@bibliotekaniegowa.pl
  3. Zbierane dane osobowe są przetwarzane przez BPGN zgodnie z przepisami Rozporządzenia tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.  b) i c)  jako niezbędny warunek realizacji umowy.  Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań wynikających z podpisanych umów, podjętych działań przed zawarciem umowy, wystawieniem faktury, podatkowych, rachunkowych, windykacją należności  oraz wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  • Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba , której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy,
  • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

4. BPGN przetwarza dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji umowy, z uwzględnieniem okresu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy oraz okresu archiwizacji dokumentów.

5. Podanie  danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości współpracy - podjęcie działań niezbędnych do zawarcia umowy oraz brak możliwości spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

6. Zbierane i przetwarzane przez BPGN dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności: operatorzy pocztowi, podmioty świadczące usługi kurierskie, usługi informatyczne, prawne, księgowo – finansowe oraz organy publiczne z zastrzeżeniem pkt. 7 niniejszej klauzuli.

7. Organy publiczne, które na podstawie przepisów prawa mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania nie są odbiorcami danych osobowych.

8. Prawa w zakresie sposobu przetwarzania danych osobowych: prawo do uzyskania dostępu do danych (art. 15); prawo do sprostowania danych ( art. 16); prawo do usunięcia danych (art. 17);  prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18); prawo do przenoszenia danych (art. 20); prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych (art. 21); prawo do nie podlegania zautomatyzowanym decyzjom w tym profilowaniu (art. 22).

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym do profilowaniu.

11. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

                                        

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Klauzuli informacyjnej przetwarzania danych osobowych Biblioteki Publicznej Gminy Niegowa i potwierdzam jej otrzymanie.

 

 

                                                                                              ……………………………………………………..

                                                                                                                              /podpis/

 

Najnowsze aktualności

Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Rys historyczny

W 1946 ro­ku Ra­da Mi­nistrów wy­da­ła de­kret o organizowaniu sie­ci bibliotek publicznych. W następstwie tego dekretu Gminna Rada Narodowa powołała w 1949 roku Bibliotekę Publiczną w Niegowie.

Stanowisko kierownika Biblioteki objął Jan Sztuka, placówka znalazła swą siedzibę w Szkole Podstawowej w Niegowie. Stan księgozbioru po 1949 roku wynosił 940 woluminów.

Logo serwisu.

Biblioteka Publiczna
Gminy Niegowa

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia