Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biblioteka@bibliotekaniegowa.pl

34 31 510 72

Biblioteka Publiczna w Niegowie

Biblioteka Publiczna w Niegowie

Biblioteka Publiczna Gminy Niegowa

RODO

Klauzula informacyjna dla Czytelników

Klauzula informacyjna dla Czytelników

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

PRZEDMIOT: PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

KATEGORIA OSÓB: CZYTELNICY

 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuje, iż:

  1. Administratorem danych osobowych czytelników jest Biblioteka Publiczna Gminy Niegowa  (dalej: BPGN) reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 2, 42-320 Niegowa, tel. 34 315-10-72, adres e-mail: biblioteka@bibliotekaniegowa.pl
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: iod@bibliotekaniegowa.pl
  3. Dane osobowe Czytelników przetwarzane są na podstawie obowiązku prawnego, do którego  wypełnienia jest zobowiązany Administrator t.j.:  art. 6 ust. 1 lit. a), c) i f)  RODO, Ustawy o bibliotekach, Ustawy o statystyce publicznej oraz Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, w celu udostępniania i wypożyczania zbiorów, ochrony materiałów bibliotecznych, świadczenia usług bibliotecznych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z BPGN oraz dochodzeniu ewentualnych roszczeń prawnych. 
  4. Dane osobowe Czytelników są przetwarzane przez osoby upoważnione, zobowiązane do zachowania poufności. Zbierane i przetwarzane przez BPGN dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności: operatorzy pocztowi, podmioty świadczące usługi kurierskie.
  5. Podanie danych osobowych jest warunkiem zapisania do BPGN. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości korzystania ze zbiorów BPGN. 
  6. Prawa Czytelnika w zakresie sposobu przetwarzania danych osobowych:

a) prawo do uzyskania dostępu do danych (art. 15);

b) prawo do sprostowania danych (art. 16);

c) prawo do usunięcia danych (art. 17);

d) prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18);

e) prawo do przenoszenia danych (art. 20);

f) prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych (art. 21);

g) prawo do nie podlegania zautomatyzowanym decyzjom w tym profilowaniu (art. 22).

7. Dane osobowe Czytelnika będą przechowywane przez okres pozostawania użytkownikiem BPGN oraz okres archiwalny wynikający z przepisów prawa, pod warunkiem uregulowania wszystkich zaległości oraz zobowiązań wobec BPGN.

8. Dane osobowe Czytelników nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

9. Dane osobowe Czytelników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez BPGN Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 

Najnowsze aktualności

Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Rys historyczny

W 1946 ro­ku Ra­da Mi­nistrów wy­da­ła de­kret o organizowaniu sie­ci bibliotek publicznych. W następstwie tego dekretu Gminna Rada Narodowa powołała w 1949 roku Bibliotekę Publiczną w Niegowie.

Stanowisko kierownika Biblioteki objął Jan Sztuka, placówka znalazła swą siedzibę w Szkole Podstawowej w Niegowie. Stan księgozbioru po 1949 roku wynosił 940 woluminów.

Logo serwisu.

Biblioteka Publiczna
Gminy Niegowa

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia